Zadání školního kola kategorie A

Zadání školního kola kategorie A v PDF

Kategorie A – základní škola

Název soutěžního projektu: Návštěva známé osobnosti

Zadání projektu

Vedení školy požádalo Tvoji třídu, zda by společně s třídním učitelem (třídní učitelkou) nezorganizovala jednodenní setkání se všeobecně známou osobností, kterou máte rádi. Může se jednat o osobnost z oblasti kultury, politiky, zábavy nebo sportu. Škola má již bohaté zkušenosti například s pořádáním vánočních besídek, slavnostním vyřazováním žáků devátého ročníku atd. V zadaném úkolu však bude hlavní tíha organizace spočívat na Tobě. Většinou je návštěva významné osobnosti vhodnou příležitostí k vedení diskuse se žáky, k reprezentaci školy, pořádání společného workshopu, slavnostního oběda a závěrečného posezení s občerstvením. Setkání bude pořádat skupina dvaceti vybraných žáků ze třídy.

Letos jsi byl/a pověřen/a organizací této významné akce. Na realizaci celého projektu máš 50 000 Kč z příspěvku Spolku rodičů a přátel školy.

Cíl projektu

Tvým úkolem je připravit, do detailu naplánovat a zorganizovat tuto akci.

 1. Navrhni a představ vybranou osobnost. Je třeba vybrat z několika navržených osobností tu správnou. To je možné udělat například hlasováním. V soutěžní práci pouze popiš, jakým způsobem bys osobnost ve třídě vybral/a. Může se jednat o významnou osobnost z různých společenských oblastí (sport, věda, kultura, veřejný život, zábava…). Výběr osobnosti je zcela na organizátorech akce, vždy však měj na paměti celkovou úroveň akce, aktuálnost, poutavost, atraktivnost vystoupení. Známá osobnost může mít vztah ke škole, může dělat dobré jméno regionu, ve kterém žiješ. Může to být osobnost vážená, která se těší všeobecné úctě za své životní úspěchy, hrdinství a postoje, nebo to může být například současná populární osobnost sociálních sítí, televize, internetu.[1]
 2. Navrhni výstižný název akce, navrhni jednoduchý plakát jako upoutávku na tuto akci. Dále lze navrhnout reklamu do místních novin nebo televize, natočit krátký video spot apod.[2]
 3. Stručně představ svoji školu.
 4. Navrhni celodenní program setkání (například přivítání osobnosti vedením školy, přednášku v prostředí přednáškového sálu, doprovodné akce – tematickou výtvarnou výstavu, výstavu fotografií, hudební produkci školní kapely, workshopy, soutěže, setkání s vedením města, zápis do kroniky školy, fotografování). Pamatuj i na odpočinek pozvaných hostů, slavnostní oběd a odpolední raut.
 5. Sestav tým pořadatelů – vytvoř a přiděl jednotlivé funkce v pořadatelském týmu.
 6. Navrhni dárkový předmět pro hosta. Upomínkový předmět by měl reprezentovat místní region a měl by odrážet šikovnost místních řemeslníků či umělců.
 7. Navrhni slavnostní oběd pro hosta v místní restauraci společně s vedením školy, případně se zástupci obecního/městského úřadu a s pořadateli. Dále zajisti i malé občerstvení po odpoledním programu.
 8. Pořiď upomínkové tričko z elektronického obchodu s názvem a logem akce pro všechny účastníky v počtu cca 40 kusů (například pro 25 pořadatelů, pět kusů pro vedení školy, jedno tričko pro hosta, pět pro zastupitele obce/města, čtyři kusy měj do rezervy). Tričko můžeš případně i sám/sama navrhnout. Proveď kalkulaci výdajů.
 9. Vytvoř celkový rozpočet akce, který by neměl překročit 50 000 Kč.

Tip

Buď kreativní! Konečně máš možnost ukázat, co v Tobě je. Ale pozor! Zároveň měj na paměti, že schválení projektu a Tvá manažerská čest závisí na Tvé pozornosti k detailu, v promyšleném řešení a kvalitním zpracování informací. Můžeš využít různých off-line i on-line programů nad rámec základních požadavků. Vytvoř například video, myšlenkovou mapu, vlastní grafiku, interaktivní mapy, QR kódy, vlož odkazy a záložky, cokoliv, co obohatí Tvůj projekt.

Úkol 1 – aplikace Microsoft WORD

Vytvoř dokument v aplikaci Microsoft Word, který bude mít následující strukturu:

 1. Titulní list – název projektu, jméno a příjmení autora projektu, název školy, adresa školy, soutěžní kategorie
 2. Vygenerovaný obsah projektu – aktivní odkazy na jednotlivé kapitoly, podkapitoly a čísla stránek
 3. Text projektu – základní text, který bude rozdělen do následujících kapitol:
  1. úvod – cíl soutěžního projektu, název organizované akce, plakát, video (případně odkaz na video spot), krátký popis projektu
  2. stručné představení školy jako organizátora akce
  3. představení nominovaných osobností včetně krátkého představení osobnosti
  4. představení vybrané osobnosti
  5. program akce
  6. popis jednotlivých doprovodných akcí
  7. rozpočet a výběr jídel a pití pro slavnostní oběd a základní informace o místní restauraci
  8. rozpis jídelníčku pro raut[3] (včetně rozpočtu)
  9. návrh upomínkových triček (včetně rozpočtu)
  10. návrh občerstvení během celého dne (včetně rozpočtu)
 4. Shrnutí a závěr – shrnutí celé akce, odůvodnění, proč jsi vybral/a tuto osobnost, celkový rozpočet (neměl by přesáhnout 50 000 Kč). Nezapomeň zmínit sponzory[4] a poděkovat jim, případně poděkuj i dalším, kteří při organizaci pomohli.
 5. Seznam použité literatury, citace z internetu

Text doplň autentickými fotografiemi školy, dále návrhem plakátu, reklamy, upomínkového předmětu, upomínkových triček, tabulkami, grafy, diagramy, odkazy atd. Doporučený rozsah je cca deset stran.

V dokumentu se bude především hodnotit:

 1. Členění textu – využití stylů, formátování nadpisu kapitol a podkapitol (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) a číslování kapitol pomocí víceúrovňového číslování.
 2. Tvorba obsahu – vygenerovaný obsah, který obsahuje číslované názvy kapitol s odkazem na příslušnou stránku, a také čísla stránek zarovnaných vpravo.
 3. Konec odstavce, konec stránky – využití příslušných nástrojů.
 4. Rozložení stránky – okraje stránky, orientace stránky, dělení slov.
 5. Záhlaví a zápatí stránky – bude obsahovat jméno a příjmení, číslo stránky.
 6. Vlastnosti odstavce – zarovnání, odsazení, mezery před a za odstavcem, řádkování.
 7. Číslování stránky – číslování stránek začíná od úvodu, titulní stránka a obsah se nečíslují.
 8. Seznam literatury a zdrojů – dodržení pravidel citace literatury a dalších zdrojů.
 9. Nápaditost projektu
 10. Uživatelsky přívětivé zpracování dokumentu

Úkol 2 – aplikace Microsoft EXCEL

V programu Microsoft Excel bude vytvořen sešit s pěti listy.

Vytvoř první list. Pojmenuj ho Dílčí rozpočet, barevně zvýrazni záložku listu. Naformátuj tabulku s nadpisem Dílčí rozpočet. Tabulka bude obsahovat následující sloupce: položka rozpočtu, cena za kus (jednotku), množství, celková cena. Výdaje zpracuj také formou grafu. Vypočítej výši celkových výdajů, zjisti největší a nejmenší výdaje za jednotlivé položky. Tabulka bude obsahovat například cenu za tisk plakátů, upomínkový předmět, drobné občerstvení během přednášky, náklady na workshop…).

Vytvoř druhý list. Pojmenuj ho Raut, barevně zvýrazni záložky listu. Naformátuj tabulku s nadpisem Rozpočet rautu, která bude zahrnovat výdaje za jednotlivé položky rautu. Raut připravují žáci pořádající třídy a bude pro cca 40 účastníků. Tabulka bude obsahovat například následující sloupce: položka rautu, cena za kus, množství, celková cena za položku. Vypočítej výši celkových výdajů za raut, maximální, minimální a průměrnou cenu ze všech položek[5].

Vytvoř třetí list a pojmenuj ho Trička. Barevně zvýrazni záložky listu. Naformátuj tabulku s nadpisem Trička. Trička se budou lišit velikostí (S, M, L, XL) a barvou (pro chlapce modrá trička, pro dívky červená). V tabulce budou následující sloupce: položka, cena za kus, množství (celkem cca 40 kusů, množství v jednotlivých velikostech si zvol sám/sama), cena celkem. Pod tabulku vlož odkaz na existující e-shop, kde trička objednáš. Pomocí vzorců v tabulce vypočítej výši celkových výdajů za trička.

Vytvoř čtvrtý list a pojmenuj jej Oběd. Barevně zvýrazni záložku listu. Naformátuj tabulku s nadpisem Oběd, která bude například obsahovat sloupce: položka, cena za kus, množství, celková cena. Nezapomeň na pití pro každého z účastníků a malý zákusek. Zjisti celkovou cenu za oběd.

Vytvoř pátý list. Pojmenuj ho Celkový rozpočet, barevně zvýrazni záložku listu. Naformátuj tabulku a pojmenuj ji Celkový rozpočet akce. Tabulka bude zahrnovat šest sloupců: dílčí rozpočet, raut, trička, oběd. Pátý sloupec bude celková cena akce. Poslední sloupec Kontrola rozpočtu vypíše „OK“, pokud celkové výdaje nepřesáhnou 50 000 Kč, v opačném případě vypíše „Přečerpáno“ (funkce KDYŽ). Nezapomeň vytvořit graf celkových výdajů (ceny, trička a občerstvení).

V sešitu Microsoft Excel se bude hodnotit následující:

 1. Formátování tabulek
 2. Formátování obsahu buňky, datové typy
 3. Funkce, vzorce
 4. Podmíněné formátování
 5. Grafy
 6. Rozložení listu, záhlaví, zápatí listu

Úkol 3 – aplikace Microsoft POWERPOINT

Vytvoř doprovodnou prezentaci k Tvému projektu, ve které svůj návrh představíš vedení školy ke schválení. Délka prezentace bude  5-7 minut (max. 12 snímků) v aplikaci Microsoft PowerPoint. Prezentace bude mít následující strukturu:

 • Titulní snímek – název projektu, jméno a příjmení autora projektu, název školy, soutěžní kategorie
 • Obsah prezentace
 • Stručný cíl projektu, název akce, video, plakát akce
 • Krátké představení školy jako organizátora akce (může být krátký video spot)
 • Představení vybrané osobnosti
 • Program akce
 • Návrh upomínkového předmětu a zdůvodnění výběru
 • Návrh upomínkových triček
 • Návrh oběda
 • Návrh rautu
 • Celkový rozpočet akce
 • Shrnutí a závěr
 • Zdroje a poděkování

V prezentaci se bude hodnotit následující:

 1. Členění snímků, dodržování zásady „jedna myšlenka, jeden snímek“
 2. Stručnost a struktura textu
 3. Velikost textu
 4. Práce s obrázky, grafickými objekty a tabulkami
 5. Vhodně zvolené animace a přechody snímků
 6. Případné využití videa a audia – vložení videa (audia) nebo odkazu na video (nutno dodržet předepsanou velikost dokumentu)[6]
 7. Nápaditost prezentace
 8. Estetický dojem promítané prezentace

Úkol 4 – Aplikace ONENOTE

V programu OneNote vytvoř poznámkový blok projektu Návštěva známé osobnosti. Celý poznámkový blok může být tvořen během Tvé přípravy celého projektu a může obsahovat například poznámky, nákresy, schémata, obrázky a úkoly, logicky seskupené do jednotlivých oddílů a stránek.[7]

V poznámkovém bloku OneNote se zaměř především na:

 1. Vytvoření logických oddílů a stránek pro poznámky projektu
 2. Vytvoření jednoduchých poznámek či ručně psaných poznámek a kreslených schémat projektu
 3. Vložení pracovních obrázků, videí a zvukových nahrávek
 4. Sdílení poznámkového bloku s organizátory soutěže – info@soutezarena.cz
 5. Vložení různých pracovních verzí souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint
 6. Vložení hypertextových odkazů na WWW stránky, vložení screenů obrazovek
 7. Vložení značek OneNote


[1] Nominovanou osobnost můžete vybrat pomocí hlasování na internetu, papírovým dotazníkem či hlasováním pomocí hlasovacích lístků. Výběr záleží jen na tobě.
[2] Můžeš využít jakýkoliv grafický editor a návrh vložit do soutěžních prací, vyber si jen některou nabízenou možnost.
[3] Raut připraví žáci pořádající třídy.
[4] Pokud se Vám podaří sehnat sponzory na částečné krytí výdajů, je třeba toto uvést také v rozpočtu! Částka od sponzorů se nezapočítává do částky 50 000 Kč.
[5] Použij vzorce (funkce programu Excel)
[6] Maximální velikost dokumentu je 50 MB. V případě velkého videosouboru jej vlož jako samostatný soubor do úložiště soutěže a poznamenej to do prezentace.
[7] Organizátoři soutěže v jejím průběhu zveřejní  videotutoriály s návody k programu OneNote. OneNote je program společnosti Microsoft, který je volně dostupný a rovněž je dostupný v rámci Office 365 jako OneNote Online.