Zadání školního kola kategorie B

Zadání školního kola kategorie B v PDF

Kategorie B – střední škola

Název soutěžního projektu: Školní televize

Zadání soutěžního projektu

Vaše škola chce integrovat audiovizuální tvorbu ve školním prostředí a mediálně se prezentovat na veřejnosti. Za tímto účelem škola získala grant na projekt „Školní televize“. Vedení školy Tě pověřilo organizací, jmenovalo Tě hlavním koordinátorem projektu a hlavním organizátorem redakčního týmu školní televize.

Cíl projektu

Cílem soutěžního projektu je realizace projektu Školní televize. Příprava zahrnuje především tyto činnosti:

 • Stanovení témat vysílání – zaměření televize na konkrétní oblast vysílání a konkrétní cílovou skupinu.
 • Vytvoření redakčního týmu s jasně stanovenými rolemi v týmu.
 • Vytvoření programu vysílání na jeden měsíc.
 • Vybavení vysílacího studia technickými prostředky včetně celkového vybavení studia.
 • Vytvoření úvodního spotu, případně reklamního letáku či znělky.
 • Scénář úvodního vysílání se zajištěním programu a hlavních hostů ve studiu.
 • Návrh pro další využití vysílací techniky a studia ve škole.
 • Návrh názvu a loga televize.
 • Vypracování rozpočtu celého projektu na jeden rok vysílání[1].

Tip

Jsi hlavní aktér projektu. Neboj se experimentovat a volit netradiční postupy, buď kreativní! Zároveň však měj na paměti, že úspěch televize, čest Tvé školy a spokojenost všech posluchačů a diváků závisí na Tvé schopnosti uvádět inovativní myšlenky do života, na kvalitním zpracování dostupných informací a na pozornosti k detailu.

Základní informace

Tvým úkolem je do detailu naplánovat a zrealizovat provoz a program školní televize. Konkrétně se jedná především o následující úkoly:

 1. Popiš základní informace o škole a popiš svoji vizi o řízení a provozu školní televize, co vše je potřeba vykonat před spuštěním vysílání, co vše je třeba pořídit.
 2. Uveď, jaké technické prostředky se budou využívat.
 3. Vymysli název televize, logo a úvodní videoklip (plakát, banner).
 4. Navrhni, koho je třeba vybrat do redakční rady, a stanov organizační strukturu rady.
 5. Vytvoř program televize na jeden měsíc, popiš jednotlivé pravidelné pořady.
 6. Vytvoř roční rozpočet a urči hlavní položky projektu.
 7. Vytvoř prezentaci pro vedení školy, které schválí budoucí podobu projektu.
 8. Je třeba bezpodmínečně dodržet celkový rozpočet 300 000 Kč!

Úkol 1 – Aplikace Microsoft WORD

Vytvoř zprávu projektového manažera v aplikaci Microsoft Word, která bude mít následující strukturu:

 1. Titulní list – název projektu, jméno a příjmení, název školy, adresu školy, soutěžní kategorii.
 2. Obsah zprávy – jednotlivé kapitoly, podkapitoly a čísla stránek.
 3. Text zprávy:
  1. Úvod – cíl soutěžního projektu.
  2. Základní prezentace školy a města.
  3. Popis základních úkonů před samotným spuštěním vysílání školní televize.
  4. Organizace vysílání, může být doplněna o obrázek myšlenkové mapy. [2]
  5. Popis jednotlivých úkolů včetně kalkulace výdajů a odkazů na odpovídající webové stránky.
  6. Úvodní videoklip k zahájení televizního vysílání (může být nahrazeno návrhem plakátu či banneru na www stránky).[3]
  7. Program vysílání na jeden měsíc. Bude obsahovat časovou dotaci a jednoduchý scénář pro jednotlivé pořady na jeden měsíc.[4]
 4. Shrnutí a závěr – stručné shrnutí včetně celkového rozpočtu na televizní vysílání. Nezapomeň zmínit sponzory a poděkovat jim, případně poděkuj i dalším, kteří při organizaci televizního vysílání pomáhali.
 5. Seznam použité literatury, citace z internetu.

Text zprávy doplň obrázky, tabulkami, grafy, diagramy, odkazy na odpovídající webové stránky, audiem/videem atd.

V dokumentu Microsoft Word se bude především hodnotit následující:

 1. Členění textu – využití stylů, formátování nadpisu kapitol a podkapitol (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) a číslování kapitol pomocí víceúrovňového číslování.
 2. Tvorba obsahu – vygenerovaný obsah, který obsahuje číslované názvy kapitol s odkazem na příslušnou stránku a také čísla stránek zarovnaných vpravo.
 3. Konec odstavce, konec stránky, tvorba oddílů – využití příslušných nástrojů.
 4. Záhlaví a zápatí stránek – obsahuje jméno školy, název projektu a číslování stránek.
 5. Rozložení stránky – normální okraje stránky, různá orientace stránky, automatické dělení slov.
 6. Vlastnosti odstavce – zarovnání, odsazení, mezery před a za odstavcem, řádkování.
 7. Číslování stránky – číslování stránek začíná od úvodu. Titulní stránka a obsah se nečíslují.
 8. Číslování a popis obrázků, tabulek, grafů atd. – využití příslušných nástrojů.
 9. Seznam literatury a zdrojů – dodržení pravidel citace literatury a dalších zdrojů.[5]
 10. Dodržování základních typografických pravidel práce v textovém editoru – zejména mezery u interpunkčních znamének (dle normy ČSN 01 6910).
 11. Nápaditost a uživatelsky přívětivé zpracování dokumentu.

Úkol 2 – Aplikace Microsoft EXCEL

V programu Microsoft Excel vytvoř kalkulaci finančních nákladů na jeden rok provozu televize. Mezi základní položky může například patřit:

 • Nákup počítačového vybavení – hardware a software.
 • Nákup kvalitní videokamery a kvalitního programu pro střih videa.
 • Základní školení k práci s multimédii.
 • Exkurze do profesionálního studia.
 • Vytvoření vlastní domény a WWW stránek.
 • Vybavení vysílacího studia – stoly, plátna, televizní obrazovky, …
 • Další výdaje během projektu – například cestovné.

Jednotlivé údaje znázorni v tabulkách a grafech.

Celkový rozpočet nesmí přesáhnout limit 300 000 Kč!

 • Vytvoř sešit souboru Excel, který bude obsahovat list s tabulkou Rozpočet. Rozpočet bude představovat kalkulaci jednotlivých položek (počítače, kamera, monitory, reklama, software, školení, workshopy, doména, www stránky, cloudové úložiště, …). Tabulka bude obsahovat například sloupce: položka, cena za kus bez DPH (například za videokameru), množství, celková cena s DPH, odkaz na internetový zdroj[6]. Tabulka bude také obsahovat statistické údaje[7] a podmíněné formátování[8], které zvýrazní rozdíly cen. Ve sloupci celkového součtu cen bude tabulka obsahovat kontrolu rozpočtu. V případě překročení rozpočtu se vypíše „ROZPOČET PŘEKROČEN“, jinak se vypíše „ROZPOČET DODRŽEN“.
 • Další list pojmenuj Graf a zde graficky znázorni výdaje za jednotlivé položky.
 • Záložky listů barevně zvýrazni a vhodně pojmenuj.
 • Tabulky vhodně naformátuj – používej vhodné ohraničení, výplně, formát buňky.
 • Do záhlaví listu vlož aktuální datum, název školy a své jméno a příjmení.

V sešitu Microsoft Excel se bude především hodnotit následující:

 1. Formátování tabulky.
 2. Formátování obsahu buňky, datové typy, ohraničení a výplně.
 3. Základní funkce, vzorce.
 4. Grafy.
 5. Podmíněné formátování.
 6. Kontrola dat.
 7. Rozložení listu, záhlaví a zápatí listu.
 8. Dodržení finančního limitu 300 000 Kč.

Úkol 3 – Aplikace Microsoft POWERPOINT

V programu Microsoft PowerPoint vytvoř doprovodnou prezentaci o projektu v délce 5–7 minut, určenou pro vedení školy, které rozhoduje o finální podobě této akce.

V dokumentu Microsoft PowerPoint se bude hodnotit následující:

 1. Barevné uspořádání promítané prezentace.
 2. Členění snímků, dodržování zásady „jedna myšlenka, jeden snímek“.
 3. Text stručný, strukturovaný.
 4. Velikost textu.
 5. Práce s obrázky, grafickými objekty a tabulkami.
 6. Využití vlastních fotografií a schémat.
 7. Případné využití videa a audia – vložení videa (audia) nebo odkazu na video (nutno dodržet předepsanou velikost dokumentu)[9].
 8. Využití tabulek a grafů.
 9. Vhodně zvolené animace a přechody snímků.
 10. Nápaditost prezentace.
 11. Estetický dojem promítané prezentace.

Úkol 4 – Aplikace ONENOTE

V programu OneNote vytvoř poznámkový blok projektu Školní televize.

Celý poznámkový blok může být tvořen během Tvé přípravy celého projektu a může obsahovat například jednoduché poznámky, nákresy, schémata, obrázky a úkoly, logicky seskupené do jednotlivých oddílů a stránek.[10]

V poznámkovém bloku OneNote se zaměř především na:

 1. Vytvoření logických oddílů a stránek pro poznámky projektu.
 2. Vytvoření jednoduchých poznámek a kreslených schémat projektu.
 3. Vložení pracovních obrázků, videí a zvukových nahrávek.
 4. Sdílení poznámkového bloku s organizátory soutěže – info@soutezarena.cz.
 5. Vložení souborů Word, Excel a PowerPoint (pracovní soubory).
 6. Vložení hypertextových odkazů na WWW stránky, vložení screenů obrazovek.
 7. Vložení značek OneNote.


[1] Do rozpočtu se nebudou započítávat mzdy pedagogických pracovníků ani žádné jiné mzdové náklady. Do rozpočtu lze započítat ostatní služby – například náklady na provoz a vytvoření WWW stránek, náklady na vytvoření loga, …
[2] Lze vytvořit přímo v programu Word nebo pomocí externího programu a vložit obrázek.
[3] Video bude maximálně tří minutové, lze jej upravovat v libovolném editoru videa. Video lze následně nahrát na úložiště dokumentů, případně nahrát na YouTube a vložit odkaz. K úpravě grafického návrhu lze využít libovolný grafický editor a obrázek poté vložit.
[4] Stanov si reálnou frekvenci vysílání. Vysílat jednou týdně představuje velký časový prostor pro celou redakční radu!
[5] Možno použít stránku http://www.citace.com.
[6] Pokud je internetový zdroj znám.
[7] Například výpočet maximální ceny, průměrné ceny…
[8] Například při překročení určitého cenového limitu se zobrazí jiná výplň buňky.
[9] Maximální velikost dokumentu je 50 MB. V případě velkého videosouboru jej vlož jako samostatný soubor do úložiště soutěže a poznamenej to do prezentace.
[10] Organizátoři soutěže v jejím průběhu zveřejní videotutoriály s návody k programu OneNote. OneNote je program společnosti Microsoft, který je volně dostupný a rovněž je dostupný v rámci Office 365 jako OneNote Online.