Zadání z minulých let

Kategorie A – Návštěva známé osobnosti

Vedení školy požádalo Tvoji třídu, zda by společně s třídním učitelem (třídní učitelkou) nezorganizovala jednodenní setkání se všeobecně známou osobností, kterou máte rádi. Může se jednat o osobnost z oblasti kultury, politiky, zábavy nebo sportu. Škola má již bohaté zkušenosti například s pořádáním vánočních besídek, slavnostním vyřazováním žáků devátého ročníku atd. V zadaném úkolu však bude hlavní tíha organizace spočívat na Tobě. Většinou je návštěva významné osobnosti vhodnou příležitostí k vedení diskuse se žáky, k reprezentaci školy, pořádání společného workshopu, slavnostního oběda a závěrečného posezení s občerstvením. Setkání bude pořádat skupina dvaceti vybraných žáků ze třídy. Letos jsi byl/a pověřen/a organizací této významné akce. Na realizaci celého projektu máš 50 000 Kč z příspěvku Spolku rodičů a přátel školy.

Kategorie B – Školní televize

Vaše škola chce integrovat audiovizuální tvorbu ve školním prostředí a mediálně se prezentovat na veřejnosti. Za tímto účelem škola získala grant na projekt „Školní televize“. Vedení školy Tě pověřilo organizací, jmenovalo Tě hlavním koordinátorem projektu a hlavním organizátorem redakčního týmu školní televize.

Kategorie A – Organizace soutěžního odpoledne

Každoročně v červnu Vaše škola organizuje soutěžní odpoledne. Jedná se o organizaci soutěží pro žáky z pěti okolních malotřídních škol. Každá škola vyšle tým dvaceti účastníků a dva dospělé jako doprovod (celkem 100 žáků + 10 dospělých). Soutěžní odpoledne bude pořádat skupina dvaceti vybraných žáků posledního ročníku. Letos jsi byl/a pověřen/a organizací teto akce. Na realizaci celého projektu máš 50 000 Kč jako příspěvek Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Kategorie B – Organizace maturitního plesu

Vaše škola každoročně pro vycházející třídy organizuje maturitní ples, který se dle tradice koná v místním kulturním domě (kongresovém centru, divadle). Letos máte dvě maturitní třídy a celkem 50 studentů. Byl jsi vedením školy pověřen organizací maturitního plesu a stanoven hlavním koordinátorem plesu.

Kategorie A – Prima školní výlet

Vaše třída vyhrála v prestižní soutěži a získala hlavní cenu 50 000,- Kč. Vedení školy vám dovolilo za tyto prostředky naplánovat a uskutečnit školní výlet pro celou třídu dle vašich představ. Byl jsi pověřen/a organizací této akce.

Kategorie B – Staň se manažerem školní akce

Cílem soutěžního projektu je naplánovat dvoudenní regionální závody v  disciplíně dle Tvého výběru. Organizátorem bude Tvoje škola a Ty jsi byl/a panem ředitelem pověřen/a organizací celé akce. Navrhni program závodů, stravování a ubytování, kulturní program, možnost relaxace a odpočinku pro účastníky závodů.

Kategorie A – Organizace výměnného pobytu

Cílem soutěžního projektu je naplánovat sedmidenní výměnný pobyt pětičlenné skupiny ze Slovenska u Vás ve škole, tj. zajistit dopravu, ubytování, stravování, kulturní program, možnosti sportování a relaxace.

Kategorie B – Organizace mezinárodní ekologické konference

Řešitelé projektu v rámci modelové situace vytvoří projekt na téma: „Organizace mezinárodní ekologické konference“, ve kterém popíší realizaci a program Mezinárodní ekologické konference žákovských projektů.

Kategorie A – Informační technologie včera, dnes a zítra

Cílem projektu je shromáždit informace o historii výpočetní techniky, stručně pojednat o konkrétní kategorii strojů a zařízení IT, vytvořit přehlednou tabulku zařízení a prezentovat svoji úvahu na dané téma.

Kategorie B – Digitální svět kolem nás

Cílem projektu je stručně pojednat a vyhledat informace o následujících oblastech použití ICT:

 1. Zpracování textu
 2. Operace s daty v tabulkách
 3. Databázové aplikace
 4. Statistické zpracování dat
 5. Grafika a grafické systémy
 6. Vědecko-technické výpočty
 7. Komunikace s počítačem
 8. Měření, regulace, řízení procesů
 9. Audiovize
 10. Zábava
 11. Další

Text , tabulka i prezentace bude o tom, v které oblasti lidské činnosti se IT prostředek používá, jakou funkcí plní, jaký hardware a software se používá, pozitiva a negativa.