Zadání krajského kola 2024

ZADÁNÍ KRAJSKÉHO KOLA

POZOR! Termín odevzdání byl posunut na 7. 4. 2024. Máte ještě čas své projekty vylepšit.

Základní informace

Témata pro soutěžní projekty krajského kola Office Arena 2024 byla navržena tak, aby rozvíjela Vaše analytické, kreativní a technické dovednosti prostřednictvím praktického využití kancelářských aplikací pro práci s textem, tabulkou i prezentací. Každé téma bylo pečlivě vybráno s ohledem na jeho aktuálnost a relevanci, a poskytuje Vám možnost navrhnout a virtuálně zrealizovat zajímavý projekt. V průběhu projektu budete mít možnost projevit svou kreativitu, zdokonalit své prezentace a analytické schopnosti a naučit se efektivně pracovat s daty.

Cílem projektů je obecně rozvíjet schopnosti studentů a žáků v různých oblastech, včetně kritického myšlení, analytických dovedností, tvůrčího vyjádření a praktického využití technologických nástrojů.

Na zpracování projektu (vybíráte si jeden projekt) máte čas do 7. 4. 2024 do 23:59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/ ). Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 200 MB. Rozsah prací není nijak předepsán, můžete využívat generativní umělou inteligenci, nezapomeňte však na správné zdrojování. Kategorie A povinně vypracovává 2 části (práce v Excel a PowerPoint) kategorie B vypracovává povinně všechny 3 části (práce ve Word, Excel i PowerPoint).

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola, které se uskuteční na začátku května v budově Microsoft v Praze. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • originalita a proveditelnost projektu
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká, a pokud chcete postoupit do celostátního kola, je třeba využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2024 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Tématy projektů letošního ročníku soutěže Office Arena 2024 jsou:

 • Využití generativní umělé inteligence v každodenním životě
 • V roli cestovní kanceláře
 • Zelená škola
 • Finanční gramotnost: Jak spravovat své peníze

Obecné informace pro jednotlivá témata

Využití generativní umělé inteligence v každodenním životě

Word (pouze kategorie B): Napište práci, která zkoumá různé aspekty využití umělé inteligence v každodenním životě. Zaměřte se na konkrétní příklady, jako jsou chytré domovy, osobní asistenti, online zákaznické služby a autonomní vozidla, generativní umělou inteligenci. Diskutujte o přínosech a potenciálních rizicích těchto technologií. Využívejte stylů, záhlaví a zápatí, číslování stránek, automatického obsahu, schémat, ikon, fotografií a podobně.

Excel: Vytvořte online dotazník a získejte data od spolužáků o jejich zkušenostech s využíváním generativní AI ve vzdělávání (např. chatboty pro pomoc s domácími úkoly, AI generované studijní materiály). Aplikujte podmíněné formátování pro vizuální zvýraznění pozitivních nebo negativních odpovědí. Využijte funkci SUMIF nebo COUNTIF pro agregaci dat (např. počet studentů, kteří považují AI za užitečnou). Analyzujte a vizualizujte data formou grafů a Datových pruhů. V tabulce využijte pokročilejší funkce a funkcionality Excelu, které kontrolují zadávaná data, vhodné je využití formulářových prvků (karta Vývojář).

PowerPoint: Připravte prezentaci, která shrnuje obecnou práci ve Wordu a Vaše zjištění z dotazníku a tabulky v Excelu. Zahrňte definici umělé inteligence, přehled jejího využití, příklady z každodenního života, diskusi o přínosech a výzvách, a Vaše vlastní názory na budoucí vývoj AI technologií. Využijte následující funkcionality: Souhrnný náhled snímků, číslování snímků, přechody snímků, netradiční motivy, vkusné animace a podobně.

V roli cestovní kanceláře

Word (pouze kategorie B): Napište práci, která představí vymyšlenou cestovní kancelář, která nabízí unikátní zážitky pro moderní cestovatele a konkrétní nabídku vybrané dovolené. Podrobně popište vybranou destinaci, včetně geografických, kulturních a historických informací, které ji činí jedinečnou. Popište ubytování, plán denních aktivit, které jsou specifické pro danou destinaci a další Vámi vybrané informace. Využívejte stylů, záhlaví a zápatí, číslování stránek, automatického obsahu, schémat, ikon, fotografií a podobně.

Excel: Vytvořte tabulku rozpočtu, ze které bude patrná celková cena za osobu a dále za rodinu v počtu 4 osob. Sečtěte výdaje za jednotlivé kategorie (letenka, strava, aktivity, …) a stanovte celkové náklady. Využijte funkci KDYŽ pro varování při překročení rozpočtu. Například při překročení orientačního rozpočtu 80000,- se zobrazí automaticky text „Rozpočet překročen“ a buňka se vybarví červeně. Pokud ne, zobrazí se automatický text „Rozpočet dodržen“ a buňka se vybarví zeleně. Identifikujte nejlevnější a nejdražší položku rozpočtu a použijte ověření dat pro pole s počtem osob, aby bylo zajištěno, že uživatelé mohou zadat pouze číslo. Zohledněte ceny ubytování v sezóně a mimo sezónu. Vizualizujte pomocí koláčového grafu podíl každé kategorie výdajů (letenky, ubytování, atd.) na celkovém rozpočtu a pomocí sloupcového grafu zobrazte srovnání nákladů na jednotlivé aktivity. Zvolte správné formáty pro jednotlivé buňky (například měna, počet kusů, …).

PowerPoint: Vytvořte prezentaci, která představí Vaši dovolenou jako atraktivní nabídku pro potenciální zákazníky. Každý slide by měl zahrnovat vizuální materiály (fotografie, grafy) a krátký popis klíčových prvků dovolené, jako jsou místa, aktivity a speciální zážitky. Nezapomeňte zahrnout slide s přehledem nákladů a zdůraznit benefity, které zákazníci výběrem dovolené získají. Využijte následující funkcionality: Souhrnný náhled snímků, číslování snímků, přechody snímků, netradiční motivy, vkusné animace a podobně.

Zelená škola

Word (pouze kategorie B): Napište dokument, který obsahuje popis projektu „Zelená škola“, jeho cíle, popis jednotlivých aktivit, a jaké benefity tyto aktivity přinášejí škole a životnímu prostředí. V úvodu může jít například o představení školy, dále o různé recyklační programy (jak škola recykluje, typy materiálů a jak žáci mohou pomoci, úspory energie, výsadbu stromů, projekt školní zahrady, edukační aktivity pro další školy a podobně. Můžete diskutovat o přínosech jednotlivých aktivit nejen pro školu, ale i pro širší komunitu a životní prostředí. Proveďte shrnutí, proč je důležité, aby školy byly vedeny k ekologické udržitelnosti. Využívejte stylů, záhlaví a zápatí, číslování stránek, automatického obsahu, schémat, ikon, fotografií a podobně.

Excel: Vytvořte online dotazník a zeptejte se spolužáků, jaké konkrétní opatření zavést na škole ke zlepšení životního prostředí. Dotazník vizualizujte formou grafu. Vytvořte tabulku s jednotlivými aktivitami, kde vytvoříte sloupce: datum, aktivita (např. recyklace, výsadba stromů, přednáška, …). Stanovte podrobný rozpočet pro jednotlivé aktivity. Například tabulka rozpočtu pro aktivitu sázení stromků bude například obsahovat sloupce Datum, Typ stromku, Počet stromků, Cena za konkrétní druh stromku, Celková cena stromků, Náklady na výsadbu, Další náklady (nářadí, technika). Zjistěte celkové náklady pro aktivitu.

V tabulce rozpočtu budou využity následující funkce a funkcionality:

 • podmíněné formátování
 • Omezení vkládaných hodnot na hodnoty, které bude možné vybrat ze seznamu.
 • Základní funkce – Součet, Průměr, Maximum , Minimum, Počet čísel.
 • Datové formáty – měna, číslo, …
 • Funkce KDYŽ – například při překročení orientačního rozpočtu 100000,- se zobrazí automaticky text „Rozpočet překročen“ a buňka se vybarví červeně. Pokud ne, zobrazí se automatický text „Rozpočet dodržen“ a buňka se vybarví zeleně.
 • Graf znázorňující výdaje za jednotlivé kategorie.
 • Další libovolné funkce, grafické prvky, ilustrace.

PowerPoint: V rámci projektu „Zelená škola“ vytvořte komplexní PowerPointovou prezentaci, která představí celý projekt od jeho cílů, přes specifické ekologické aktivity, jako je například recyklace, úspory energie, sázení stromů, až po dosažené výsledky a návrhy na budoucí rozvoj školy v oblasti ekologie. Prezentace bude zdůrazňovat důležitost udržitelného přístupu ve školním prostředí a ukázat konkrétní příklady, jak škola přispívá k ochraně životního prostředí. Využijte následující funkcionality: Souhrnný náhled snímků, Číslování snímků, přechody snímků, netradiční motivy, vkusné animace a podobně.

Finanční gramotnost: Jak spravovat své peníze

Word (pouze kategorie B): Napište dokument, který bude sloužit jako komplexní průvodce správou osobních financí. Dokument by měl obsahovat následující části: úvod do finanční gramotnosti, význam správy peněz, základy vytváření osobního rozpočtu, tipy pro efektivní spoření, přehled základních investičních principů vhodných pro Váš věk a seznam doporučených zdrojů pro další vzdělávání v oblasti financí. Každá sekce by měla obsahovat definice klíčových finančních pojmů a praktické příklady. Můžete se zaměřit na vlastní zkušenosti s penězi. Například, popište situaci, kdy jste si museli naplánovat rozpočet na nákup něčeho, co jste opravdu chtěli, jako je nový telefon nebo hra. Vysvětlete, jak jste rozdělili své příjmy (kapesné, peníze z brigády) a výdaje (úspory, nákupy), a jaké kroky jste podnikli k dosažení svého finančního cíle. Použijte tento příklad k ilustraci důležitosti plánování, spoření a zvažování investičních rozhodnutí, i když jsou na menší škále. Využívejte stylů, záhlaví a zápatí, číslování stránek, automatického obsahu, schémat, ikon, fotografií a podobně.

Excel: Vytvořte rozpočtový plán na stanovené období, který bude obsahovat tabulku s příjmy a výdaji, kde bude sloupec zobrazující datum, popis, částku, kategorii (příjem/výdaj). Dále vypočítejte pomocí automatických funkcí celkové příjmy a výdaje, minimální a maximální částku. Použijte funkci IF pro zjištění, zda příjmy pokrývají výdaje a funkci pro výpočet celkových výdajů v určité kategorii. Vložte formulářové prvky z karty Vývojář, které mohou projekt posunout na vyšší úroveň interaktivity a praktického použití Excelu. Jedná se především o posuvníky pro dynamické upravování rozpočtových položek, pole se seznamem, zaškrtávací políčka, přepínače a podobně. Vytvořte koláčový graf rozdělení výdajů podle kategorií a sloupcový graf pro další vizualizaci.

PowerPoint Pro projekt „Finanční gramotnost: Jak spravovat své peníze“ v PowerPointu vytvořte prezentaci, která bude prezentovat základními principy finanční gramotnosti. Začněte úvodem, co finanční gramotnost znamená a proč je důležitá. Dále představte, jak si vytvořit a spravovat osobní rozpočet, vysvětlete význam spoření a základy investování vhodné pro Váš věk. Uvádějte příklady z reálného života, které pomohou studentům lépe pochopit prezentované koncepty. Přidejte také tipy, jak se vyvarovat běžných finančních chyb a jak nastavit realistické finanční cíle. Prezentujte rozpočtový plán na stanovené období. Využijte následující funkcionality: Souhrnný náhled snímků, číslování snímků, přechody snímků, netradiční motivy, vkusné animace a podobně.


Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 200 MB. Může se jednat například o:

 • poznámkový sešit OneNote
 • 3D modely
 • vlastní video
 • Vámi vytvořený podcast
 • Databázi
 • WWW stránku
 • Vámi pořízené fotografie, vygenerované obrázky pomocí generativní AI
 • hypertextové odkazy
 • grafický návrh vytvořený pro účely projektu
 • QR kódy s rozšiřujícími informacemi

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.