Zadání krajského kola 2021

Soutěžní kategorie A – základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Starám se o své město – soutěž návrhů

Každé dítě má právo vyrůstat v prostředí, které je přátelské a bezpečné, kde má přístup k základním službám, kde je čistý vzduch a voda, kde si může hrát, učit se a kde jeho hlas je slyšet a ostatní jej berou vážně! (Make your city child-friendly, 2021).

V dnešní době je důležité, aby si děti budovaly zdravý vztah k prostředí, ve kterém žijí. Aby přemýšlely, jak zpříjemnit a zkvalitnit prostor kolem nás, aby se zároveň aktivně zapojily do diskuse. Mnoho změn se děje v přímém rozporu s přáním dětí a mláděže, jejich potřeby nejsou dostatečně brány v úvahu v místní politice, na úrovni měst a obcí.

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2021 je vytvoření návrhu proměny, zlepšení podoby či fungování a využití konkrétní lokality města. To znamená najít vhodnou lokalitu ve vašem městě a okolí, navrhnout a popsat novou podobu a možnost využití takovým způsobem, aby byl více přátelský k dětem. Ve vašem návrhu popíšete vaši představu, vytvoříte jednoduchý grafický návrh, jednoduchý rozpočet a krátkou prezentaci pro obhajobu soutěžního projektu. V rámci projektu neuvažujte omezení spojená s koronavirem (např. volný pohyb osob, uzavření obchodů a podobně).

Základní informace

Zastupitelé Vašeho města oslovili širokou veřejnost s otevřenou soutěží, jak účelně využít konkrétní lokalitu města tak, aby byla pro děti více přátelská. Inspirací byla veřejná soutěž architektů, kteří se podíleli na návrhu využití větší plochy města, a protože zaznívaly podněty ze strany veřejnosti ke konkrétní aktivitě mladých, zrodila se myšlenka takovou akci uspořádat.

Vaším úkolem bude stručně představit Vaše město, školu a návrh změny využití dané lokality. Dále sestavíte jednoduchý rozpočet a krátkou prezentaci projektu. Na realizaci záměru máte částku 500000 Kč. Částku lze mírně zvýšit například finančním přispěním sponzorů, celková cena pak tvoří rozpočet projektu, který nesmí být překročen.

Na zpracování projektu máte čas do středy 31. 3. 2021 do 23.59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které bude dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/).

Pro přístup do úložiště využijete přístupové údaje zaslané školnímu garantovi při registraci do soutěže, soubory pojmenujte ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2021 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je v prostředí textového editoru Word představit stručně město, ve kterém žijete, dále Vaši školu a popsat konkrétní návrh změny lokality s popisem budoucího využití. Představíte jednoduchý rozpočet s výčtem konkrétních položek. Pamatujte na to, že finanční limit 500000 Kč musí být dodržen. Příkladem takového projektu může být:

 • řešení prostoru před školou
 • multifunkční hřiště
 • školní arboretum
 • řešení prostoru mezi bloky panelových domů
 • odpočinková zóna
 • využití školní zahrady

V prostředí textového editoru sepište práci, která bude mít následující strukturu:

 • Titulní stránka – obsahuje název projektu, jméno a příjmení, název školy, adresu školy, soutěžní kategorii[1].
 • Záhlaví každé stránky bude obsahovat název Vašeho projektu.
 • Na druhé stránce vytvořený automatický obsah projektu i s čísly stran.
 • Na dalších stranách krátké představení města, školy a vybraného prostoru.
 • Vložená mapa části města s vyznačenou lokalitou a GPS souřadnicí.
 • Samotný popis projektu s využitím lokality. Projekt může být doplněn obrázky, grafickými návrhy, grafy, tabulkami, odkazy.
 • Vložený grafický návrh řešení projektu. Jedná se o jednoduchý náčrt v grafickém editoru, případně vytvořený ručně, naskenovaný (vyfotografovaný) a vložený.
 • Tabulka s rozpočtem a výpisem jednotlivých položek.
 • Krátké shrnutí projektu.

Text bude obsahovat povinné prvky:

 • obrázek města
 • obrázek školy
 • hypertextové odkazy
 • vhodně naformátovaná tabulka
 • poznámka pod čarou
 • obrázek s automatickým popisem

Celý text vhodně naformátujte (písmo, velikost, zarovnání, …), text rozdělte do odstavců a kapitol a vhodným způsobem zvýrazněte nadpisy (pomocí stylů). Všechny stránky budou obsahovat číslování stran, které umístíte do zápatí stránky. Všechny obrázky opatřete automatickými titulky, dodržujte typografická pravidla práce v textovém editoru. Nezapomeňte uvádět zdroje a vhodně zdroje citovat! Neváhejte text jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

V aplikaci Excel zpracujete dvě jednoduché tabulky – rozpočet a hodnocení projektů. Tabulky vypracovávejte do souboru soutez.xlsx, kde máte vzorový rozpočet a předpřipravenou tabulku hodnocení.

Na listu List1 provedete následující změny:

 • Přejmenujte list na „rozpocet“ a změňte barvu karty listu sešitu Excel.
 • Vytvořte tabulku s rozpočtem projektu, uveďte jednotlivé položky, jednotkové ceny a celkové ceny. Nastavte buňky tak, aby se čísla automaticky zobrazovala s jednotkou Kč (tj. například po zapsání „100“ do buňky se v buňce objeví 100 Kč).[2]
 • Sečtěte pomocí funkcí v Excelu celkové příjmy na projekt.
 • Pomocí vzorců vypočítejte celkové výdaje za jednotlivé položky.
 • Pomocí vzorců vypočítejte celkovou cenu realizace projektu, zjistěte pomocí funkce v Excelu nejdražší položku a nejlevnější položku rozpočtu.
 • Do zvláštní buňky pod tabulkou s rozpočtem bude napsáno „rozpočet v pořádku“, pokud je rozpočet dodržen; pokud bude rozpočet překročen (více než 500000 Kč), bude v buňce zapsán text „ztrátový rozpočet“. Využijte vhodnou funkci tabulkového editoru.
 • Na novém listu vytvoříte graf vhodného typu, který zobrazí podíl jednotlivých výdajů z celku; graf by měl mít všechny náležitosti – tj. název, popisky a jednotky os atd. List pojmenujte „výdaje“.

Na listu hodnoceni provedete následující změny:

 • Změňte název listu na „hodnocení projektů“ a barvu karty listu sešitu Excel.
 • Seřaďte účastníky podle školy vzestupně; pokud je z jedné školy více registrovaných žáků, seřadíte je podle příjmení vzestupně.
 • Do sloupce M doplňte vzorec pro celkový počet bodů.
 • Do sloupce N doplňte vzorec pro pořadí v soutěži. Kdo dostane největší počet bodů, získává první místo, kdo dostane druhý největší počet bodů, získává druhé místo a podobně. Buňky s prvními třemi místy budou automaticky vybarveny.
 • Do buněk G20 – L22 doplňte vhodné vzorce.
 • Všechny buňky s hodnocením nastavte tak, že do nich bude možno zapisovat pouze čísla z rozsahu, který je zapsaný v komentáři buněk na řádku 2.
 • Vhodně tabulku zformátujte (šířka sloupců, okraje, výplň a zarovnání buněk, záhlaví tabulky,…).
 • Vyexportujte tabulku do formátu PDF na šířku, zajistěte, aby všechny hodnoty byly na jedné straně. Soubor uložíte spolu s ostatními soutěžními soubory jako pdf.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Vytvořte v prostředí programu jednoduchou prezentaci, která představí daný projekt a bude obsahovat maximálně 10 snímků.

Prezentace v aplikaci PowerPoint by se měla skládat z následujících částí:

 • Úvodní snímek s Vaším jménem, školou a obrázkem lokality.
 • Na dalších snímcích představte projekt, který budete předložen zástupcům výběrové komise města. Prezentovat budete základní myšlenky, které jste zpracovávali v textové části, případně tabulky, které jste zpracovávali v tabulkové části.
 • Na konci prezentace ponechte prostor na dotazy, poděkování a zdroje.

V prezentaci použijte následující:

 • vhodně rozvržené snímky, každý snímek zobrazuje jednu myšlenku
 • různé šablony a motivy
 • záhlaví a zápatí snímků
 • vhodně zvolené přechody snímků
 • vhodně zvolené animace
 • odkazy
 • tabulky, grafy, obrázky, náhledy snímků
 • WordArt a SmartArt
 • zdroje

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 100 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, 3D modely, vlastní video, databázi, WWW stránku, vlastní počítačový program a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.

[1] Velikost stránky nastavíte na formát A4.

[2] Pro představu prostudujte vzorový rozpočet smyšleného projektu, uvedený na listu „vzor_rozpocet“.


Ke stažení:

soubor soutez.xlsx

Soutěžní kategorie B – střední školy a vyšší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Badatelský víkend

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2021 je příprava badatelského víkendu. Vaše třída či ročník by se na konci školního roku měla vydat na třídenní výlet do nějaké zajímavé oblasti České republiky a Vy jste byli ředitelem školy pověřeni přípravou této akce. Máte tedy za úkol celou akci vymyslet a připravit k ní jednoduchého průvodce v aplikaci Word, rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. V rámci projektu neuvažujte omezení spojená s koronavirem (např. uzavření ubytovacích zařízení či památek).

Na zpracování projektu máte čas do středy 31. 3. 2021 do 23.59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 200 MB.

Soubory odevzdávejte do Vašeho úložiště ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2021 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je zpracovat jednoduchého průvodce, který budou účastníci dostávat s předstihem před samotnou akcí. Průvodce by měl shrnout základní body programu, informovat účastníky o místě a termínu srazu, o konci akce a také by měl vyjmenovat věci, které by si účastníci určitě měli vzít s sebou. Součástí průvodce bude také návratka pro závaznou přihlášku. Dále je také možné v dokumentu uvést např. údaje k platbě či kontakty na koordinátory akce.

Udělejte dobrou rozvahu, kam byste s třídou chtěli jet, a vyberte ubytování a zajímavá místa v okolí, která by se dala navštívit (Vaše třída bude mít k dispozici vlastní autobus). Nemusíte vymýšlet přesný program na minutu, stačí hrubá představa. Případné údaje k platbě či kontakty na koordinátory si vymýšlejte, neuvádějte do dokumentu žádné osobní údaje!

Návrh samotného průvodce je na Vás, měli byste ale dodržet:

 • Velikost stránky A5 na výšku, počet stran 8 (tj. leták bude distribuován jako dva listy A4, přehnuté napůl a vložené do sebe).
 • Na první (úvodní) straně bude uvedený název a termín akce a Vaše škola.
 • Všechny strany budou očíslované.
 • Všechny strany s výjimkou první budou mít v záhlaví uveden název akce a školu.
 • Text bude obsahovat víceúrovňový seznam (např. v rámci seznamu věcí s sebou).
 • Do textu vložte alespoň dva obrázky, vhodně je zarovnejte, nezapomeňte dodržet licenční podmínky jejich použití a vložte k nim titulky.
 • Do textu vložte mapku s trasou a vyznačenými místy, která plánujete navštívit.
 • Do textu vložte alespoň jednu poznámku pod čarou.
 • Do textu vložte alespoň jeden hypertextový odkaz na vybrané místo, které plánujete navštívit. Hypertextový odkaz samozřejmě nebude fungovat v tištěné verzi, použijte proto QR kód nebo nějaký zkracovač URL adres.
 • Celý text vhodně naformátujte s použitím vlastních stylů.
 • Celý dokument (včetně úvodní strany) by měl mít jednotný grafický vzhled a měl by působit lákavě a přehledně.
 • Celý dokument by měl být typograficky a gramaticky správně.
 • Neváhejte dokument jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení – pamatujte, že se jedná o krajské kolo soutěže, prosté dodržení zadání pravděpodobně nebude stačit k postupu do celostátního kola!

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

Vaším úkolem bude v aplikaci Excel zpracovat rozpočet celé akce. Vzorovou neupravenou tabulku rozpocet.xlsx máte k dispozici. Vaším úkolem bude vytvořit skutečnou tabulku s rozpočtem podle následujících instrukcí, doplnit správné vzorce a případně dále vylepšit a naformátovat dle Vašeho uvážení.

Pozn.: Výdaje v tabulce se skutečným rozpočtem by měly korespondovat s rozpočtem Vašeho badatelského víkendu, který budete popisovat v textové části v aplikaci Word.

Na listu List výdaje:

 • Pojmenujte tento list jako Výdaje a nastavte vhodnou barvu záložky listu.
 • Vytvořte tabulku se skutečnými výdaji, inspirujte se vzorem na listu vzor.
 • Doplňte funkci do sloupce cena celkem – měl by se vzít údaj ze sloupce cena bez DPH a je-li ve sloupci DPH napsáno ANO, přičíst k ní 21 % daň. Pokud je ve sloupci fixní cena napsáno NE, pak je nutné ještě tuto cenu vynásobit počtem účastníků z druhého listu.
  Příklad: Pokud výdaj lístky na lanovku, který bez DPH stojí 60 Kč, je nutné přepočítat na cenu s DPH (což vyjde 72,6 Kč) a pak ještě vynásobit počtem účastníků (tedy např. při 30 účastnících vyjde celková cena 2178 Kč). Výdaj rezerva ale není nutné ničím násobit, jelikož se z něj neplatí daň a nezávisí na počtu účastníků.
 • Vložte vlastní cenu za pronájem autobusu, stanovte si základní cenu, při více jak 30 účastnících je ale cena o 15% vyšší, při více jak 40 účastnících je pak cena vyšší o 30 % (pro více účastníků je samozřejmě potřeba větší autobus).
 • Pod tabulkou sečtěte jednotlivé kategorie výdajů (tedy např. kolik bude celkově stát doprava, ubytování atd.) a celkové výdaje celé akce.
 • Vložte graf vhodného typu, který zobrazí podíl jednotlivých kategorií rozpočtu.
 • Vhodně tabulku zformátujte, včetně velikosti textu, ohraničení, řezu písma, barvy výplně, sloučených buněk a využijte správný formát buňky pro buňky obsahující např. částky v Kč.

Na listu List2:

 • Pojmenujte tento list jako Shrnutí a nastavte vhodnou barvu záložky listu.
 • Do buňky B1 se bude automaticky přejímat součet všech výdajů z prvního listu.
 • Do buňky B2 se zadá počet účastníků. Tabulka nedovolí zadání jiné hodnoty než čísla.
 • Do buňky B3 se zadá účastnický poplatek.
 • Do buňky B4 se zadá počet účastníků, kteří účastnický poplatek neplatí (např. pedagogický dozor). Tabulka nedovolí zápis čísla většího, než je počet účastníků.
 • Do buňky B5 se vypočítají celkové příjmy a do B6 pak rozdíl příjmů a výdajů (pokud bude rozdíl záporný, bude pozadí buňky červené).
 • Tabulku opět zformátujte stejně jako v předchozím odstavci.

Celou tabulku poté upravte tak, aby se při tisku vešla na dvě stránky A4, přidejte do záhlaví název akce a školu a sešit vytiskněte do PDF. PDF soubory nahrajte spolu se zdrojovými soubory xlsx do složky s řešením.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Vaším úkolem je připravit krátkou (2–3 minuty) prezentaci, ve které představíte celý víkend rodičům na rodičovské schůzce.

Struktura prezentace by měla být následující:

 • Úvodní snímek s názvem projektu, datem konání a jménem Vaší školy.
 • Dva až čtyři snímky, informující o jednotlivých bodech programu.
 • Jeden snímek se shrnutím rozpočtu.
 • Jeden či dva volitelné snímky.
 • Snímek s uvedenými zdroji obrázků.
 • Závěrečný snímek se jménem koordinátora.

Prezentace by tedy měla obsahovat:

 • Zápatí a záhlaví snímku.
 • Motiv, ideálně vlastní.
 • Vlastní rozložení snímku.
 • Vícero obrázků (nezapomeňte na autorské právo).
 • Vhodně zvolené animace a přechody.
 • Alespoň jednu tabulku.
 • Hypertextový odkaz.

Samozřejmě neváhejte využít jakoukoliv další z mnoha funkcionalit aplikace PowerPoint.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 200 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, vlastní video, databázi, WWW stránku, vlastní počítačový program a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.


Ke stažení:

soubor rozpocet.xlsx