Zadání finále 2018

ZADÁNÍ PRO ČESKOSLOVENSKÉ FINÁLE OFFICE ARENA 2018

Praha, 23. dubna, sídlo společnosti Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4


Vážení soutěžící a školní koordinátoři,

gratulujeme Vaší škole i Vám osobně k postupu do finále soutěže Office Arena 2018. Jsme velice rádi za Vaši účast a úsilí, které jste věnovali vypracování soutěžního zadání ve školním a krajském kole. Zadání pro obě kategorie se týkalo významného výročí 100 let vzniku Československé republiky, které si v letošním roce připomínáme.

Jsme si plně vědomi, že řešení těchto úkolů nebylo jednoduché a vyžadovalo znalosti z více oblastí, nejen znalosti z kancelářských aplikací. Office Arena 2018 je svým rozsahem a zaměřením ojedinělým projektem, který se snaží ověřit Vaše znalosti Office aplikací a použít tyto znalosti k řešení problémových úkolů z běžné praxe. Cílem soutěže je motivovat žáky základních škol i studenty středních škol České republiky a Slovenska k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.

Soutěžící postupně prošli školním kolem, které bylo zaměřeno na vyřešení problémových úkolů z praxe. Soutěžící mohli využívat určené i libovolné nástroje kancelářských aplikací. Postupující v krajském kole dále řešili úkol, jenž tematicky navazoval na školní kolo, a museli z části používat nástrojů a funkcí uvedených v zadání. Ve finálovém kole pak soutěžící obhajuje závěrečnou prezentaci a porota zjišťuje jeho prezentační dovednosti. V kategorii B se ještě soutěžící pokusí zvládnout certifikační zkoušku MOS.

Finále Office Arena 2018 se koná v prostorách společnosti Microsoft v Praze (Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4) dne 23. 4. 2018 od 9.30. Finále ověří Vaši schopnost prezentovat soutěžní projekt.

Název finálového soutěžního projektu: Oslavy 100 let od vzniku republiky

V celostátním kole dokončíte celý projekt oslav 100 let od vzniku republiky, který jste započali už ve svém školním kole. Posledním krokem je uceleně představit celý projekt oslav radě města a získat její souhlas s pořádáním akce…

Finále

Finále Office Arena 2018 se koná v prostorách společnosti Microsoftv Praze (Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4) dne 23. 4. 2018 od 9.30. Finále ověří Vaši schopnost prezentovat soutěžní projekt. Očekávaný konec bude do 16.00. Na finále si soutěžící může vzít dvě osoby jako doprovod, předpokládáme účast školního koordinátora a jedné další osoby (například žáka, který se zúčastnil soutěže v některém z kol soutěže. Pokud s sebou chcete vzít více osob, je třeba se domluvit s organizátory soutěže na info@soutezarena.cz .). V průběhu finále bude možnost jít na krátkou exkurzi do prostor společnosti Microsoft. Organizátor zajistí v průběhu finále občerstvení.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Zadání finálového kola

Vaším hlavním úkolem bude připravit si prezentaci v délce maximálně 8 minut, ve které představíte radě města (porotě soutěže) Vaši představu oslav 100 let od vzniku republiky. Prezentaci koncipujte tak, jako by rada města neměla o projektu žádné předešlé informace, tzn. je potřeba projekt vysvětlit od začátku. Očekává se, že se v prezentaci objeví následující:

 • představení Vás, Vaší školy a Vašeho města
 • důvod, proč jste se rozhodli tuto akci pořádat
 • termín a místo konání akce
 • představení programu
 • proč by měla rada města svěřit pořádání akce právě Vám
 • přibližný finanční rozpočet, tedy také kolik finančních prostředků budete žádat z městského rozpočtu
 • jak hodláte akci předem propagovat

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, letáčků
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky s rozpočtem (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude následovat ještě krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Můžete se například inspirovat soubory, které jste zpracovávali v předchozích kolech, jelikož jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžící kategorie B také v průběhu finále absolvují testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy jsou v anglickém jazyce. Veškeré informace o certifikaci MOS lze nalézt na tétostránce. Z jaké aplikace (Word, Excel, PowerPoint) bude zkouška probíhat, se dozvíte na finále v Praze. Demoukázku testování můžete nalézt např. na tomtovideu. Pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, který si můžete vytvořit na tomtoodkazu, bez něj není možné testování provést.

Soutěžní soubory

Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, je nutno odeslat na email info@soutezarena.cz do 22. 4. 2018 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

Všechny soubory si s sebou vezměte také na finále do Prahy!

Upřesňující informace:

 • Každý soutěžící si může vzít dvě osoby jako doprovod.
 • Svoje prezentace a další soubory si přineste i s sebou na finále do Prahy!
 • Na místě soutěže bude pro soutěžící zajištěno občerstvení.
 • Předpokládaný čas ukončení soutěže je plánován v 16.00 hodin.
 • Každý soutěžící obdrží dárek a pamětní list Office Arena 2018, vítězové získají věcné ceny.
 • Pro jednotlivé kategorie bude zajištěna krátká exkurze do prostor MICROSOFT ČR.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota zhodnocení s jednotlivými finalisty.

V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.

Hodně štěstí ve finále Vám přeje tým Office Arena 2018

ZADANIE PRE ČESKOSLOVENSKÉ FINÁLE OFFICE ARENA 2018

Praha, 23. apríla, sídlo spoločnosti Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4


Vážení súťažiaci a školskí koordinátori,

gratulujeme Vašej škole i Vám osobne k postupu do finále súťaže Office Arena 2018. Sme veľmi radi za Vašu účasť a úsilie, ktoré ste venovali vypracovaniu súťažného zadania v školskom a krajskom kole. Zadanie pre obe kategórie sa týkalo významného výročia 100 rokov od vzniku Československej republiky, ktoré si tohto roku pripomíname.

Sme si plne vedomí, že riešenie týchto úloh nebolo jednoduché a vyžadovalo znalosti z viacerých oblastí, nielen znalosti z kancelárskych aplikácií. Office Arena 2018 je svojím rozsahom a zameraním ojedinelým projektom, ktorý sa snaží overiť Vaše znalosti Office aplikácií a použiť tieto znalosti k riešeniu problémových úloh z bežnej praxe. Cieľom súťaže je motivovať žiakov základných škôl a študentov stredných škôl Českej republiky a Slovenska k práci s modernými informačnými technológiami a pomôcť im tak zaistiť si lepšiu pozíciu nielen v škole, ale aj pri vstupe na pracovný trh.

Súťažiaci postupne prešli školským kolom, ktoré bolo zamerané na vyriešenie problémových úloh z praxe. Súťažiaci mohli využívať určené aj ľubovoľné nástroje kancelárskych aplikácií. Postupujúci v krajskom kole ďalej riešili úlohu, ktorá tematicky nadväzovala na školské kolo, a museli sčasti používať nástroje a funkcie uvedené v zadaní.
Vo finálovom kole súťažiaci obhajuje záverečnú prezentáciu a porota zisťuje jeho prezentačné schopnosti. V kategórii B sa súťažiaci ešte pokúsia zvládnuť certifikačnú skúšku MOS.

Finále Office Arena 2018 sa koná v priestoroch spoločnosti Microsoft v Prahe (Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4) dňa 23.4.2018 od 9:30. Finále overí Vašu schopnosť prezentovať súťažný projekt.

Názov finálového súťažného projektu: Oslavy 100 rokov od vzniku republiky

V celoštátnom kole dokončíte celý projekt osláv 100 rokov od vzniku republiky, ktorý ste začali už vo svojom školskom kole. Posledným krokom je ucelene predstaviť celý projekt osláv rade mesta a získať jej súhlas s usporiadaním akcie…

Finále

Finále Office Arena 2018 sa konáv priestoroch spoločnosti Microsoftv Prahe (Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4) dňa 23.4.2018 od 9:30. Finále overí Vašu schopnosť prezentovať súťažný projekt. Očakávaný koniec bude do 16:00. Na finále si súťažiaci môže vziať dve osoby ako doprovod, predpokladáme účasť školského koordinátora a jednej ďalšej osoby (napríklad žiaka, ktorý sa zúčastnil súťaže v niektorom z kôl súťaže. Pokiaľ so sebou chcete vziať viac osôb, je nutné sa dohodnúť s organizátormi súťaže na info@soutezarena.cz ). V priebehu finále bude možnosť ísť na krátku exkurziu do priestorov spoločnosti Microsoft. Organizátor zaistí v priebehu finále občerstvenie.

Pokiaľ ste boli nominovaní do finále, je potrebné Vašu nomináciu potvrdiťpomocou registračného formulára na stránkach súťaže, a to čo najskôr!

Zadanie finálového kola

Vašou hlavnou úlohou bude pripraviť si prezentáciu v dĺžke maximálne 8 minút, v ktorej predstavíte rade mesta (porote súťaže) Vašu predstavu osláv 100 rokov od vzniku republiky. Prezentáciu skoncipujte tak, akoby rada mesta nemala o projekte žiadne predošlé informácie, tzv. je potrebné projekt vysvetliť od začiatku. Očakáva sa, že sa v prezentácii objaví nasledujúce:

 • predstavenie Vás, Vašej školy a Vášho mesta
 • dôvod, prečo ste sa rozhodli túto akciu usporiadať
 • termín a miesto konania akcie
 • predstavenie programu
 • prečo by mala rada mesta zveriť usporiadanie akcie práve Vám
 • približný finančný rozpočet, taktiež koľko finančných prostriedkov budete žiadať z mestského rozpočtu
 • ako hodláte akciu dopredu propagovať

Okrem prezentácie môžete využiť aj ďalšie multimediálne prvky:

 • videá
 • grafické návrhy plagátov, letáčikov
 • webové stránky
 • online formuláre
 • cloudové služby
 • zložitejšie tabuľky s rozpočtom (napríklad s použitím makier)
 • atď.

Táto osnova je samozrejme iba približná a vzhľadom k tomu, že sa jedná o celoštátne finále, odporúčame Vám doplniť ďalšie prvky tak, aby ste vynikli oproti konkurencii kvalitnou prezentáciou a originalitou.

Porota bude hodnotiť:

 • technické spracovanie prezentácie, náročnosť jej tvorby
 • kultivovanosť Vášho prejavu a Vášho vystupovania
 • prepracovanosť a realizovateľnosť Vášho projektu
 • logickú a premyslenú štruktúru vystúpenia
 • dodržovanie typografických a gramatických pravidiel a dodržanie autorského zákona
 • dodržanie časového limitu 8 minút
 • využitie ďalších prvkov v prezentácii ( viď predchádzajúci zoznam )

Po 8 minútach prezentácie bude nasledovať ešte krátky čas na otázky poroty. Opäť by ste mali byť schopní vecne reagovať. Snažte sa projekt poňať čo najrealistickejšie. Môžete sa napríklad inšpirovať súbormi, ktoré ste spracovávali v predchádzajúcich kolách, keďže akékoľvek ďalšie užitočné dokumenty, ktoré vytvoríte a predvediete, budú porotou isto ocenené. Dajte si pozor na limit 8 minút.

Súťažiaci kategórie B taktiež v priebehu finále absolvujú testovanie z certifikácie MOS (Microsoft Office Specialist). Pokiaľ sa Vám podarí test spraviť, odnesiete si tak z finále i cenný medzinárodný certifikát, dokladujúci Vašu schopnosť pracovať s aplikáciami balíka Office. Testy sú v anglickom jazyku. Všetky informácie o certifikáte MOS môžete nájsť na tejto stránke. Z akej aplikácie (Word, Excel, PowerPoint) bude skúška prebiehať, sa dozviete na finále v Prahe. Demoukážku testovania môžete nájsť napr. na tomto videu. Pre testovanie je nutné mať vytvorený a aktivovaný účet Certiport, ktorý si môžete vytvoriť na tomto odkaze, bez neho nie je možné testovanie uskutočniť.

Súťažné súbory

Vašu prezentáciu a akékoľvek ďalšie súbory, ktoré vytvoríte, je nutné odoslať na email info@soutezarena.czdo 22.4.2018 do 24:00. Pokiaľ by veľkosť súborov presahovala možnosti emailového klienta, je možné súbory nahrať na cloudové úložisko a na email odoslať iba odkaz.

Všetky súbory si so sebou vezmite taktiež na finále do Prahy!

Upresňujúce informácie:

 • Každý súťažiaci si môže vziať dve osoby ako doprovod1.
 • Svoje prezentácie a ďalšie súbory si prineste so sebou na finále do Prahy!
 • Na mieste súťaže bude pre súťažiacich zabezpečené občerstvenie
 • Predpokladaný čas ukončenia súťaže je naplánovaný na 16:00.
 • Každý súťažiaci obdrží darček a pamätný list Office Arena 2018, víťazi získajú vecné ceny.
 • Pre jednotlivé kategórie bude zaistená krátka exkurzia do priestorov MICROSOFT ČR.
 • Po ukončení prezentácií jednotlivých kategórií urobí porota zhodnotenie s jednotlivými finalistami.

Medzičasom môžete sledovať nás web či Facebook

Veľa šťastia vo finále Vám praje tím Office Arena 2018