Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Office Arena 2019

Cíl soutěže

Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v používání moderních informačních technologií. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost při práci v aplikacích Microsoft Office, ale zároveň musí obstát i v prezentačních a komunikačních dovednostech.

Soutěž odborných znalostí a využívání aplikací Microsoft Office je realizovaná a organizovaná Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání kraje Vysočina, generálním partnerem společností Microsoft s.r.o. Česká republika, společností Computer Media a společností K-net Technical International Group. Soutěž je dále realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol 2. stupně, žáci víceletých gymnázii odpovídajících ročníků a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům, kteří v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník základní školy (příslušný ročník víceletého gymnázia), a studentům středních škol.

Kategorie

Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií a podle těchto kategorií bude upravena náročnost úkolů, kterou uchazeči soutěže musí splnit.

Kategorie A – je určena žákům vyššího stupně základní školy (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).
Kategorie B – je určena studentům středních škol (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).

Registrace do soutěže

Registrace probíhá elektronickou formou na stránkách soutěže www.soutezarena.cz.

Registrace školy

Školu může registrovat kterýkoliv učitel (garant soutěže), který zná registrační detaily školy a může v této věci jednat jménem školy. Po odeslání povinných údajů dojde automaticky k vygenerování jednoznačného identifikátoru školy, který je následně zaslán garantovi soutěže na registrovaný email, současně s přístupem do složky, kde soutěžící odevzdávají případné krajské soutěžní práce a současně s přístupem do portálu soutěže Office 365. Bez identifikátoru školy se nelze soutěže zúčastnit a nelze ani registrovat soutěžícího.

Garant soutěže poskytne jednoznačný identifikátor školy všem studentům z dané školy, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže.

Po odeslání registračního formuláře žákem(studentem), dojde registračním systémem k zaregistrování soutěžícího a následnému odeslání přístupových údajů (jméno a prvotní heslo) garantovi soutěže. Školní koordinátor soutěže sdělí soutěžícímu jeho přihlašovací údaje.

Registrace soutěžícího

Aby se mohl soutěže student (žák) zúčastnit, musí být nejdříve přihlášena jeho škola. Garant soutěže sdělí žákovi (studentovi) identifikátor školy, který je nutný pro registraci soutěžícího. V registračním formuláři soutěžícího jsou vyžadována tato pole:

  • přezdívka
  • třída
  • kategorie
  • identifikátor školy

Po odeslání registračního formuláře žákem(studentem), dojde registračním systémem k zaregistrování soutěžícího a následnému odeslání přístupových údajů (jméno a prvotní heslo) garantovi soutěže. Školní koordinátor soutěže sdělí soutěžícímu jeho přihlašovací údaje. Po prvotním přihlášení soutěžícího je třeba změnit heslo pro přístup do portálu soutěže.

Registrační údaje je třeba si zapamatovat, budou potřeba pro celý průběh soutěže!

Termín uzávěrky registrace škol i studentů pro školní kolo je uveden na stránkách soutěže a pro tento rok byl stanoven na 24. 2. 2019.

Pokyny k organizování soutěže

Soutěž Office Arena 2019 je koncipovaná jako soutěž tříkolová, skládající se ze školního kola, krajského kola a celostátního kola.

Školní kolo

Obecné informace pro školní kolo bude zveřejněno na stránkách soutěže nejpozději dne 1. 12. 2019 a všichni registrovaní účastníci i garanti budou vždy o průběhu školního kola informováni s dostatečným předstihem na www stránkách soutěže a na facebookovém účtu soutěže. Školní kolo pro obě kategorie spočívá ve vypracování online testu ve webovém prostředí. Hlavními tématy testu bude znalost prostředí a využití programu Word, Excel, PowerPoint a OneNote a obecné otázky, týkající se informačních technologií.

Školní kola se uskuteční pod vedením garanta soutěže v jednotlivých školách a soutěžící zpracují úlohy dané zadáním školního kola. Školní kolo může být uspořádáno pro všechny soutěžící naráz (ve vybraných prostorách školy) nebo mohou soutěžící vypracovat úlohy po skupinách. O formě rozhodne garant. Podmínkou je samostatné zpracování úloh žákem (studentem)! Čas na vypracování testu je 45 minut a během testu je povoleno spouštět aplikace Office.

Vypracovaný test soutěžící zašlou ke zpracování na úložiště soutěže. Vstup do testu je možný pouze pod jménem a heslem, které získali soutěžící při registraci do soutěže Office Arena 2019. Odkaz pro vypracování testu získá garant soutěže od organizátora soutěže, odkaz je jedinečný pro každý den soutěže. Zadaný test je možné vypracovat pouze jednou! Pokud nebude soutěžící vypracovávat soutěžní test samostatně, považuje toto jednání pořadatel Office Arena 2019 za hrubé porušení pravidel soutěže.

Hodnotící porota soutěže nominuje za školu maximálně 2 soutěžící v kategorii do krajského kola a jednoho náhradníka (pokud na škole proběhlo školní kolo obou kategorií, celkem tedy nominuje 4 nejlepší soutěžící a 2 náhradníky). Nominaci do krajského kola provede porota po ukončení školního kola (24. 2. 2019) a to nejpozději do 28. 2. 2019. Nominace bude zveřejněna na WWW stránkách soutěže.

Krajské kolo

Zadání pro krajská kola bude zveřejněno nejpozději 1.3.2019 a to na WWW stránkách soutěže. Tématem Office Arena 2019 je reklamní kampaň. Smyslem je podpořit u dětí a studentů kritické myšlení v oblasti reklamy a přimět je v podobě vlastního projektu k zamyšlení nad smyslem reklamního sdělení, metodami, etickými hranicemi, způsobem prezentace reklamy v různých médiích, zpracováním výsledků z reklamních kampaní, finanční stránkou a podobně.

V krajském kole půjde o vytvoření reklamní kampaně na výrobek či událost. Popis reklamní kampaně bude zapsán v programu Word, produkt bude prezentován v programovém prostředí Power Point a v tabulkovém editoru Excel bude zpracován rozpočet akce a další výpočty. V prostředí OneNote může proběhnout příprava na celou akci, plánování, výpis zdrojů, …

Vypracované soubory uloží žáci (studenti) nejpozději do 31.3.2019 na datové úložiště soutěže. Po uzavření krajského kola nelze již soubory měnit. Bude-li takové jednání zjištěno, považuje ho pořadatel soutěže za hrubé porušení pravidel soutěže.

V měsíci dubnu budou vyhlášeni soutěžící, kteří postupují do celostátního kola. Hodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná organizátorem soutěže. Do celostátního kola soutěže postupuje pouze vítěz krajského kola soutěže v každé kategorii. Celkem tedy 28 soutěžících z České republiky.

Při rovnosti bodů na 1. místě vybere odborná porota k postupu do celostátního kola jednoho soutěžícího. Odborná porota má právo nenominovat do finále za krajské kolo soutěžícího, který nedosáhne alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů. V takovém případě je práce hodnocena podprůměrně a na uvolněné místo bude nominován další soutěžící z celkového pořadí za krajská kola.

Celostátní kolo

Celostátní kolo proběhne v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4. Čtrnáct finalistů krajských kol soutěže z každé kategorie za Českou republiku obhájí svůj soutěžní projekt před odbornou porotou, jmenovanou organizátorem soutěže. Druhou částí finále pro kategorii B bude testování certifikační zkouškou Microsoft Office Specialist (MOS), a to ve vybrané aplikaci (Word, Excel, PowerPoint). Odborná porota vyhodnotí výsledky obhajoby a testové části finalistů a vybere vítěze v každé kategorii. Odborná porota vyhlásí výsledky a ocení vítěze soutěže (1. – 3. místo) v každé kategorii.

Průběh soutěže

 

Termín konání

Vyhlášení výsledků

Registrace do soutěže

1. 12. 2018 – 24. 2. 2019

Školní kolo

1. 2. – 24. 2. 2019

Organizátorem na stránkách soutěže nejpozději do 28. 2. 2019.

Krajské kolo

1.3. – 31.3.2019

Bude oznámeno na stránkách soutěže po krajských kolech.

Celostátní kolo

26. 4. 2019 v Praze

Na finálovém dni v Praze a poté na stránkách soutěže.

Výsledky budou vždy zveřejněny na stránkách soutěže www.soutezarena.cz.

Technické specifikace praktické práce pro krajské kolo

Organizátor soutěže doporučuje využívat standardní nástroje sady aplikací Microsoft Office, bez vložených maker, programových scriptů a doplňků třetích stran. Zároveň doporučuje prezentace a všechna prezentovaná multimédia zkusit přehrát na čistě nainstalovaném počítači s operačním systémem Windows 10. Organizátor negarantuje využívání jiných kodeků pro multimédia, než jsou integrované formáty v operačním systému Windows.

Povinné aplikace:Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Volitelné aplikace:OneNote, Fotky, integrované nové funkce v PowerPointu (dříve OfficeMix), Sway, Micosoft Forms, Access
Maximální velikost souboru: 30 MB

Partneři (sponzoři) soutěže a ceny

Ceny a partnery soutěže naleznete na webových stránkách soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Kontaktní údaje

Pořadatel soutěže:
1. Vzdělávací centra Microsoft Partneři ve vzdělávání ČR
2. K-net Technical International Group, s.r.o.
3. Vzdělávací centrum Microsoft Partneři ve vzdělávání pro Kraj Vysočina

Partneři soutěže:
1. Microsoft Česká republika
2. Computer Media s.r.o.
3. EduCentre

Další informace, případně technickou pomoc s registrací do soutěže, organizací nebo dotazy k soutěži získáte na adrese info@soutezarena.cz

Autorská práva

Autoři všech soutěžních dokumentů garantují původnost a originalitu materiálů. V případě využívání externích zdrojů v průběhu celé soutěže je třeba dbát na dodržování autorského zákona a ochrany duševního vlastnictví. Je také nutno uvádět použité zdroje a citace materiálů.

Upozornění

Během soutěže bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně použity pro mediální propagaci soutěže, prezentování výsledků a úspěchů soutěžících. Takto vzniklé dokumenty jsou školy a soutěžící oprávněni použít rovněž pro svou vlastní prezentaci. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s použitím těchto materiálů k výše zmíněným účelům.