Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Office Arena 2018

Cíl soutěže

Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky a Slovenské republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v používání moderních informačních technologií. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost při práci v aplikacích Microsoft Office, ale zároveň musí obstát i v prezentačních a komunikačních dovednostech.

Soutěž odborných znalostí a využívání aplikací Microsoft Office je realizovaná a organizovaná Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání kraje Vysočina, generálním partnerem společností Microsoft s.r.o. Česká republika a Slovensko, společností ComputerMedia a společností K-net Technical International Group. Soutěž je dále realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a partnerskými školami ze Slovenské republiky.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol 2. stupně, žáci víceletých gymnázii odpoví-dajících ročníků a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům, kteří v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník základní školy (příslušný ročník víceletého gymnázia), a studentům středních škol.

Kategorie

Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií a podle těchto kategorií bude upravena náročnost úkolů, kterou uchazeči soutěže musí splnit.

Kategorie A – je určena žákům vyššího stupně základní školy (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).
Kategorie B – je určena studentům středních škol (nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií).

Přihlášky

Registrace probíhá elektronickou formou na stránkách soutěže www.soutezarena.cz.

Před samotnou registrací a nebo v průběhu soutěže se doporučuje soutěžícím založit si účet Microsoft (návod najdete na stránkách soutěže v sekci O soutěži/Návody a podpora). Na svém účtu získá registrovaný žák (student) mimo jiné 5 GB prostor na online úložišti OneDrive, přístup k online aplikacím, přístup k online prezentačnímu nástroji Sway, emailu, kalendářům.

Aby se mohl zúčastnit soutěže student (žák), musí být nejdříve přihlášena jeho škola. Školu může registrovat kterýkoliv učitel (garant soutěže), který zná registrační detaily školy a může v této věci jednat jménem školy. Během registrace školy garantem soutěže dojde registračním systémem k vygenerování jednoznačného identifikátoru, který zadá žák (student) během registrace žáka (studenta) do registračního formuláře soutěže. Bez identifikátoru školy nelze žáka zaregistrovat. Garant školy po registraci obdrží potvrzovací email o registraci školy do soutěže a příslušný identifikátor. Následně zaslaný email garantovi soutěže již bude obsahovat přístupy do internetového portálu soutěže a především přístupy do úložiště soutěžních prací školy.

Garant soutěže poskytne jednoznačný identifikátor školy všem studentům z dané školy, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže. Student se následně registruje na stránkách soutěže (odkaz Registrace), kde mimo jiné zadá identifikátor školy. Následně obdrží email o potvrzení své registrace. Po obdržení emailu žák získá přístupové údaje potřebné pro odevzdávání souborů školního i krajského kola soutěže v prostředí Office 365.

Registrační údaje je třeba si zapamatovat, budou potřeba pro celý průběh soutěže!

Termín uzávěrky registrace škol i studentů pro školní kolo je stanoven na 28. 2. 2018. Tímto termí-nem zároveň končí i školní kolo soutěže.

Pokyny k organizování soutěže

Soutěž OfficeArena 2018 je koncipovaná jako soutěž tříkolová, skládající se ze školního kola, krajského kola a celostátního kola.

Školní kolo

Obecné zadání pro školní kolo bude zveřejněno na stránkách soutěže nejpozději dne 5. 12. 2018 a všichni registrovaní účastníci i garanti budou o tomto informováni na www stránkách soutěže a na facebookovém účtu. Školní kolo pro obě kategorie spočívá ve vypracování praktické práce v programu Word, Excel, PowerPoint a OneNote podle zadání.

Školní kola se uskuteční pod vedením garanta soutěže v jednotlivých školách a soutěžící zpracují úlohy dané zadáním školního kola. Školní kolo může být uspořádáno pro všechny soutěžící naráz (ve vybraných prostorách školy) nebo mohou soutěžící vypracovat úlohy i mimo školu. O formě rozhodne garant. Podmínkou je samostatné zpracování úloh žákem (studentem)!

Hotové soubory uloží žáci na úložiště soutěže pod jménem a heslem, které získali při registraci do soutěže OfficeArena 2018 prostřednictvím účtu Office 365. Po uzavření školního kola se soubory nesmí měnit. Bude-li takové jednání zjištěno, považuje ho pořadatel soutěže za hrubé porušení pravidel soutěže.

Garant nominuje za svou školu maximálně 2 soutěžící v kategorii do krajského kola a jednoho náhradníka (pokud na škole proběhlo školní kolo obou kategorií, celkem tedy nominuje 4 nejlepší soutěžící a 2 náhradníky). Nominaci provede garant elektronicky, podle návodu na stránkách soutěže. Kritéria hodnocení budou poskytnuta spolu se zadáním.

Nominované práce pro krajské kolo dále zhodnotí odborná porota pořadatele a určí maximálně 15 soutěžících v každé kategorii z daného kraje, kteří postoupí do krajského kola. Odborná porota má právo vybrat i soutěžící nad rámec nominací.

Školní kola končí nejpozději 28. 2. 2018 ve 23:59 hod. Do této doby musí být odevzdány všechny soutěžní práce na datových úložištích soutěže. Garanti školních kol soutěže musí provést nominace do krajských kol nejpozději do 5. 3. 2018 (23:59 hod.).

Postupující do krajských kol vyhlásí organizátor na stránkách soutěže do 19. 3. 2018.

Krajské kolo

Krajská kola se uskuteční ve Vzdělávacích centrech Microsoft Partneři ve vzdělávání nebo v jiných odpovídajících prostorách v konkrétních krajích České a Slovenské republiky v termínech, které budou oznámeny na stránkách soutěže a na Facebookovém účtu soutěže . Přesné pokyny ke zpracování úkolů krajského kola obdrží soutěžící v místě konání soutěže. Účastníci doplní soutěžní práce ze školního kola nebo vypracují nové dokumenty dle zadání krajského kola.

Krajské kolo spočívá ve vypracování praktické práce v programu Word, Excel, PowerPoint a OneNote, která navazuje na školní kolo.

Výsledné soubory uloží žáci (studenti) opět na datové úložiště soutěže. Po uzavření krajského kola nelze již soubory měnit. Bude-li takové jednání zjištěno, považuje ho pořadatel soutěže za hrubé porušení pravidel soutěže.

V měsíci dubnu budou vyhlášeni soutěžící postupující do celostátního kola. Hodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná organizátorem soutěže. Do celostátního kola soutěže postupuje pouze vítěz krajského kola soutěže v každé kategorii. Celkem tedy 28 soutěžících z České republiky a 6 soutěžících ze Slovenské republiky.

Při rovnosti bodů na 1. místě vybere odborná porota k postupu do celostátního kola jednoho soutěžícího. Odborná porota má právo nenominovat do finále za krajské kolo soutěžícího, který nedosáhne alespoň 50 % z celkového počtu bodů. V takovém případě je práce hodnocena podprůměrně a na uvolněné místo bude nominován další soutěžící z celkového pořadí za krajská kola.

Celostátní kolo

Celostátní kolo proběhne 23. 4. 2018 v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4. Čtrnáct finalistů krajských kol soutěže z každé kategorie za Českou republiku a 3 finalisté z každé kategorie za Slovenskou republiku obhájí svůj soutěžní projekt před odbornou porotou, jmenovanou organizátorem soutěže. Druhou částí finále pro kategorii B bude testování certifikační zkouškou Microsoft Office Specialist (MOS), a to ve vybrané aplikaci (Word, Excel, PowerPoint). Odborná porota vyhodnotí výsledky obhajoby a testové části finalistů a vybere vítěze v každé kategorii. Odborná porota vyhlásí výsledky a ocení vítěze soutěže (1. – 3. místo) v každé kategorii.

Termín konání Vyhlášení výsledků
Registrace do soutěže 1. 12. 2017 – 28. 2. 2018 Vyhlášení výsledků garantem soutěže na školách.
Školní kolo 1. 1. – 28. 2. 2018 Nominace garantem nejpozději do 5. 3. 2018.
Krajské kolo Termín bude oznámen na stránkách soutěže. Bude oznámeno na stránkách soutěže po krajských kolech.
Celostátní kolo 23. 4. 2018 Na finálovém dni v Praze a poté na stránkách soutěže.

Výsledky budou vždy zveřejněny na stránkách soutěže www.soutezarena.cz – sekce Výsledky

Technické specifikace

Organizátor soutěže doporučuje využívat standardních nástrojů sady aplikací Microsoft Office, bez vložených maker, programových scriptů a doplňků třetích stran. Zároveň doporučujeme prezentace a všechna prezentovaná multimédia zkusit přehrát na čistě nainstalovaném počítači s operačním systémem Windows 10. Organizátor negarantuje využívání jiných kodeků pro multimédia, než jsou integrované formáty v operačním systému Windows.

Povinné aplikace: Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Volitelné aplikace: OneNote, Fotky, integrované nové funkce v PowerPointu (dříve OfficeMix), Sway, Micosoft Forms, Access
Maximální velikost souboru: 30 MB

Partneři (sponzoři) soutěže a ceny

Ceny a partnery soutěže naleznete na webových stránkách soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Kontaktní údaje

Pořadatel soutěže:
1. Vzdělávací centra Microsoft Partneři ve vzdělávání ČR
2. K-net Technical International Group, s.r.o.
3. Vzdělávací centrum Microsoft Partneři ve vzdělávání pro Kraj Vysočina

Partneři soutěže:
1. Microsoft Česká republika a Slovensko
2. Computer Media s.r.o.

Další informace, případně technickou pomoc s registrací do soutěže, organizací nebo dotazy k soutěži získáte na adrese info@soutezarena.cz

Autorská práva

Autoři všech soutěžních dokumentů garantují původnost a originalitu materiálů. V případě využívání externích zdrojů v průběhu celé soutěže je třeba dbát na dodržování autorského zákona a ochrany duševního vlastnictví. Je také nutno uvádět použité zdroje a citace materiálů.

Upozornění

Během soutěže bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně použity pro mediální propagaci soutěže, prezentování výsledků a úspěchů soutěžících. Takto vzniklé doku-menty jsou školy a soutěžící oprávněni použít rovněž pro svou vlastní prezentaci. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s použitím těchto materiálů k výše zmíněným účelům.